Program Erasmus+

Tereza PernicováProjekty a soutěže

Program Erasmus+, Výzva 2022, Krátkodobé projekty ve školním vzdělávání, KA 122-SCH s názvem:

 „Podpora profesního rozvoje učitelů, využívání inovativních metod výuky a nových technologií, zvyšování jazykové vybavenosti žáků“

Dvouletý projekt mobilit určený pedagogům a žákům

Kurzy a odborná školení

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Vybraní pedagogové se zúčastní metodických kurzů v Irsku a Německu. Cílem je zefektivnit vyučování zapojením nových metod a užíváním moderních technologií a aplikací ve výuce cizích jazyků vzhledem k proměně očekávání a potřeb žáků.

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů

Pedagogové, kteří nevyučují cizí jazyk, získají jazykové kompetence na kurzech v Rakousku a Irsku, aby mohli příležitostně vést výuku v cizím jazyce, využívat cizí jazyk v rámci vlastního předmětu, studovat materiály a absolvovat pobyty na zahraničních školách.

Skupinová mobilita žáků

Naši žáci navštíví partnerskou školu Oberschule Böhlen v Sasku, kde se zúčastní výuky, naváží kontakty se svými vrstevníky a upevní své jazykové kompetence nejen v německém, ale i v anglickém jazyce. Součástí skupinové mobility je rovněž poznávání jiných kultur, tradic, zvyků a životního stylu.

Výsledky budou vyhodnocovány v rámci jednotlivých předmětů. Zapojení žáci poté připraví společně přednášku pro spolužáky, v níž je seznámí s výukou na partnerské škole, novými poznatky a zážitky, které v rámci aktivity získali.