Informace k vyplňování a podávání přihlášek ke studiu

1. kolo přijímacího řízení

Podávání přihlášek

I když je nejzazší termín předání přihlášek 2. března 2020, doporučujeme předat přihlášku co nejdříve, neboť se tak usnadní komunikace naší školy s uchazečem. Přihlášky můžete podávat již od 1. 2. 2020 (pokud ji budete mít potvrzenou ze ZŠ). Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku můžete poslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy paní Linhartové (denně od 7 do 15:30 h.).

Vyplňování přihlášek

Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Lékařské potvrzení není nutné u uchazečů bez zdravotního omezení. Potvrzení lékaře na přihlášce je vyžadováno pouze, pokud má uchazeč změněnou pracovní schopnost. U uchazečů bez ZPS tedy není lékařské potvrzení na přihlášce nutné.. Zůstavá zachována možnost podat přihlášku na dvě SŠ.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Dvě přihlášky musíte podat i tehdy, jestliže se hlásíte na naše gymnázium na dva různé obory.

Vyplňování přihlášek pro obor 79-41-K/41 Gymnázium:

Prosíme, abyste do přihlášky zapsali celý kód studia: 79-41-K/41 Gymnázium zaměření všeobecné nebo 79-41-K/41 Gymnázium zaměření humanitní.

 Vyplňování přihlášek pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost:

Prosíme, abyste do přihlášky zapsali celý kód studia: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Vyplňování přihlášek pro obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum:

Prosíme, abyste do přihlášky zapsali celý kód studia: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Celou přihlášku si můžete stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyzvednout na základní škole.

Vytisknutá přihláška nemusí být pro naši školu barevná, stačí ji vytisknout černobíle. Doporučujeme při vyplňování uvést co nejvíce telefonních kontaktů (před i po zkouškách s uchazeči či jejich rodiči komunikujeme a projednáváme různé záležitosti nebo další postup) a podpisy těch rodičů nebo zákonných zástupců, kteří si budou moci vyzvedávat další korespondenci v rámci správního řízení, např. rozhodnutí o přijetí můžeme předat jen těm rodičům, kteří jsou uvedeni na přihlášce. Pozor – v minulosti se stalo, že na přihlášce byl uveden otec, ten však v době přijímacího řízení byl na služební cestě v zahraničí a nikdo (ani matka) pak nemohl převzít na poště dopis s rozhodnutím.

Druhá strana tiskopisu je již jednoduchá na vyplnění – uvádějte známky za poslední dvě klasifikační období.

Bližší podrobnosti k vyplňování přihlášek najdete ZDE

Další kola přijímacího řízení

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení. Uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, popřípadě zaměření podle školního vzdělávacího programu do termínu stanoveného školou. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.