Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března 2020. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce na základě ověření jeho totožnosti krajský úřad podle místa trvalého bydliště (např. v případě, že uchazeč je žákem víceletého gymnázia).

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.gymjev.cz) a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů uvedeným na přihlášce) odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn podle registračních čísel uchazečů. Registrační číslo obdrží každý uchazeč v den přijímací zkoušky. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neobdrží.

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.) Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na odvolání. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 5 pracovních dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené. Doporučujeme vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí přímo na sekretariátu gymnázia. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.