Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 56943 Jevíčko

Č. j.: 3005dh12                                                                                                                                                        V Jevíčku 31. 01. 2012
Vyřizuje: Linhartová

Přijímání ke studiu pro školní rok 2012/2013 pro žáky z 9. třídy základní školy
Rozhodnutí ředitele gymnázia
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení
podle zákona č. 561/2004 Sb., a podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., v platném znění

V souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru vzdě-lání 79-41-K/41 Gymnázium. Pro první kolo vyhlašuji termíny 23. 4. 2012 a 24. 4. 2012. Ve školním roce 2011/2012 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého studia. Termín podání přihlášky ke studiu je do 15. března 2012. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., vydávám následující pokyny pro přijímací řízení.

  • Obor 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření humanitní, ŠVP G4h)
    Všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka, obecných studijních předpokladů. U třetí zkoušky si mohou vybrat mezi matematikou a anglickým jazykem. Obsahem zkoušky budou písemné testy od firmy Scio. Do celkového hodnocení uchazečů se vedle výsledků v testech Scio bude započítávat prospěch ze základní školy, účast v soutěžích a olympiádách a prospěch v profilových předmětech. Profilovými předměty v případě humanitního studia jsou český jazyk a cizí jazyk. V testu z českého jazyka lze získat maximálně 40 bodů, v testu z matematiky respektive anglického jazyka 30 bodů a v testu z obecných studijních předpokladů lze získat 60 bodů. Celkem je možné v testech získat maximálně 130 bodů. Dalších 50 bodů je možné získat za prospěch na základní škole, prospěch v profilových předmětech a účast v soutěžích a olympiádách podle pravi-del, která jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Uchazeči s průměrem nad 1, 50 mohou získat dalších ma-ximálně 5 bodů za účast v soutěžích a výborný prospěch v profilových předmětech. Účast v soutěžích a olympi-ádách je nutné doložit prokazatelným způsobem. V rámci přijímacích zkoušek je tedy možné získat dohromady maximálně 185 bodů. Kritériem pro přijetí je dosažení hranice 104 bodů. Přijímaný počet studentů do humanit-ního studia je 30. Všichni uchazeči mohou vykonat přijímací zkoušky nanečisto, které se konají na Gymnáziu v Jevíčku v pátek 9. března 2012.
  • Obor 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření všeobecné, ŠVP G4v)
    Všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. Obsahem zkoušky budou písemné testy od firmy Scio. Do celkového hodnocení uchazečů se vedle výsledků v testech Scio bude započítávat prospěch ze základní školy, účast v soutěžích a olympiádách a pro-spěch v profilových předmětech. Profilovými předměty v případě všeobecného studia jsou český jazyk a mate-matika. V testu z českého jazyka lze získat maximálně 40 bodů, v testu z matematiky 30 bodů a v testu z obec-ných studijních předpokladů lze získat 60 bodů. Celkem je možné v testech získat maximálně 130 bodů. Dalších 50 bodů je možné získat za prospěch na základní škole, prospěch v profilových předmětech a účast v soutěžích a olympiádách podle pravidel, která jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Uchazeči s průměrem nad 1, 50 mohou získat dalších maximálně 5 bodů za účast v soutěžích a výborný prospěch v profilových předmětech. Účast v soutěžích a olympiádách je nutné doložit prokazatelným způsobem. V rámci přijímacích zkoušek je tedy možné získat dohromady maximálně 185 bodů. Kritériem pro přijetí je dosažení hranice 104 bodů. Přijímaný počet studentů do všeobecného studia je 30. Všichni uchazeči mohou vykonat přijímací zkoušky nanečisto, které se konají na Gymnáziu v Jevíčku v pátek 9. března 2012.
  • Obor 79-41-K/81 Gymnázium (zaměření všeobecné, přijetí do 5. ročníku osmiletého gymnázia)
    Uchazeči, kteří splnili v 1. kole přijímacího řízení všechny podmínky pro přijetí do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, mohou být přijati do 5. ročníku osmiletého studia. Pro školní rok 2012/2013 je možné přijmout 10 uchazečů.

RNDr. Dag Hrubý, ředitel gymnázia