Termíny a podmínky prvního kola přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 23.4.2012 a 24.4.2012. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví ředitel školy pro konání přijímacích zkoušek nejméně dva z uvedených termínů.
V prvním kole přijímacího řízení do osmiletých gymnázií budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 23.4.2012 a 24.4.2012.
Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je předběžně stanoven na 7.5.2012.

Rozsah testů český jazyk (ČJ)

 • 45 minut čistého času
 • 40 úloh – max. počet bodů 40 (u osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka – test tak bude nahrazen rozhovorem, který bude ohodnocen max. 40 body)

Rozsah testů matematika (M)

 • 60 minut čistého času
 • 30 úloh – max. počet bodů 30

Rozsah testů obecné studijní předpoklady (OSP)

 • 60 minut čistého času
 • 60 úloh – max. počet bodů 60

 

Účast uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení má právo uchazeč vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné.

Hodnocení uchazečů

 1. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:
  1. počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP (max. 130 bodů); nelze provádět jakýkoli přepočet bodového hodnocení, vždy se bude jednat o počet bodů dosažených v testech s přesností na dvě desetinná místa
  2. počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou, viz příloha č. 1
  3. za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi maximálně 5 bodů
 2. Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí uvedených v bodě 1. Maximální počet bodů je 185.
 3. Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů stanoví ředitel školy.
 4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice:
  1. 104 bodů (1. kolo přijímacího řízení)
  2. 95 bodů ( všechna další kola přijímacího řízení)