INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Specifikace jednotných zkoušek

  • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
  • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
  • chybné odpovědi nebudou penalizovány
  • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimálně 35 bodů ze 100 možných.
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 60 minut 50
Matematika 70 minut 50

 
Termíny přijímacích zkoušek:

  • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky pouze jednou na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí – je na ní přihlášen na 1. termín
  • termín jednotné přijímací zkoušky  – stanoví MŠMT, nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách
  • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu – náhradní termín zveřejní MŠMT

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a  administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Testy z roku 2019 najdete zde
Testy z roku 2018 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2015 najdete zde
Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde
Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete zde

Aktuální znění školského zákona najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných najdete zde zde