Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

1.řádný termín – pátek 12.dubna 2019

2.řádný termín – pondělí 15. dubna 2019

1.náhradní termín – pondělí 13. května 2019

2.náhradní termín – úterý 14. května 2019

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme na následující obory:

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné zaměření (30 žáků) – učební plán najdete zde,
79-41-K/41 Gymnázium humanitní zaměření (30 žáků) – učební plán najdete zde,

78-42-M/06 Kombinované lyceum (30 žáků) – učební plán technické specializace najdete zde, učební plán přírodovědné specializace najdete zde,

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  (30 žáků) – učební plán najdete zde.

Studium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2019. Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno. Zůstane zachována možnost podat přihlášku na dvě SŠ. Přihlášku k přijímací zkoušce najdete zde.

Rodiče každého z přihlášených uchazečů obdrží podrobnou informaci o přijímacím řízení.

Pro uchazeče o studium budeme organizovat přijímací zkoušky nanečisto a přípravné kurzy. Bližší informace najdete zde

Přijímací řízení na se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes CZVZ (Cermat)).

Bližší informace o přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury najdete zde

Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde

Bližší informace o přijímací zkoušce z matematiky najdete zde

Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Přijímací testy budou odpovídat učivu základní školy. Budou zohledněna vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, výsledky v soutěžích, olympiádách a aktivity nad rámec běžných školních povinností.

 

Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se zkouška koná.

 Hodnocení výsledků přijímacího řízení
(1) Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
(2) Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
(3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
(1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
(2) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.