INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Specifikace jednotných zkoušek

 • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
 • chybné odpovědi nebudou penalizovány
 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimálně 35 bodů ze 100 možných.
Zkušební předmět Časový limit Maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 70 minut 50
Matematika 85 minut 50

 
Termíny přijímacích zkoušek:

Řádný termín
pondělí 8. června 2020  

Náhradní termín
úterý 23. června 2020

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 zde

 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky pouze jednou na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí – je na ní přihlášen na 1. termín
 • termín jednotné přijímací zkoušky  – stanoví MŠMT, nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách
 • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu – náhradní termín zveřejní MŠMT

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a  administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Hygienická pravidla během přijímacích zkoušek vydaná MŠMT najdete zde

 • vstup do školy
 • vstup do školy bude umožněn od 7:30
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • při vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení, které musí být podepsáno zákonným zástupcem (je součástí zásilky), jinak nebude do školy vpuštěn
 • pokud žák čestné prohlášení neodevzdá a nebude možno jej vyhotovit na místě, musí se ze zkoušky do 3 dnů od konání zkoušky (do 11.6.2020) omluvit a požádat o možnost konat zkoušku v náhradním termínu
 • ve společných prostorách školy žák nosí roušku (má s sebou i sáček na uložení roušky, popř. náhradní roušku)
 • při vstupu do školy žák použije připravenou dezinfekci na ruce

 

 • písemné zkoušky
 • po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce
 • v lavici sedí jeden žák, po dobu konání zkoušek je dodržován totožný zasedací pořádek
 • po dobu, kdy je žák v lavici, nemusí mít nasazenu roušku

 

 • žák, který patří do rizikové skupiny (tyto jsou uvedeny v čestném prohlášení)
 • je třeba před konáním přijímací zkoušky nahlásit do školy, že Vaše dítě spadá do některé z rizikových skupin (tel. 461 327 805, e-mail: linhartova@cz)
 • žák má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči, bude přednostně vpuštěn do budovy
 • v učebně bude žák usazen co nejblíže k oknu a nejdále ode dveří
 • žák opouští učebnu poslední

 

 • žák, který má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebude do školy vpuštěn
 • žák omluví svoji nepřítomnost písemně do 3 dnů od konání zkoušky (do 11.6.2020)
 • žák koná zkoušku v náhradním termínu – 23.6.2020

 

 • žák, který má během zkoušky příznaky infekce dýchacích cest
 • okamžitě je kontaktován zákonný zástupce žáka
 • žák je umístěn do samostatné třídy, kde vyčká příchodu zákonného zástupce
 • žák omluví svoji nepřítomnost písemně do 3 dnů od konání zkoušky (do 11.6.2020)
 • žák koná zkoušku v náhradním termínu – 23.6.2020

Testy z roku 2019 najdete zde
Testy z roku 2018 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2016 najdete zde
Ilustrační testy z roku 2015 najdete zde
Soubor testových úloh z českého jazyka najdete zde
Soubor testových úloh z matematiky najdete zde

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete zde

Aktuální znění školského zákona najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete zde

Aktuální znění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných najdete zde zde