Pro školní rok 2015/2016 připravujeme nový obor Kombinované lyceum. Jde o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Cílem je kvalitní příprava nadaných žáků pro další vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů. Těžiště studia spočívá na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň vzdělání, který je doplněn o základy obecně odborného vzdělávání ve třech zaměřeních, přičemž žák absolvuje jedno zaměření podle výběru z nabídky nejméně dvou zaměření školy. Mezi stěžejní cíle oboru patří komplexní rozvoj osobnosti žáka a položení základů „kompetence k odbornosti“ (tj. základů k pozdější specializaci v navazujícím vzdělávání). Možnost volby obecně odborného zaměření, odložená do doby, kdy v rámci středního vzdělávání je žák schopen přesněji posoudit své vzdělávací cíle, je pro pojetí kombinovaného lycea principiální. Koncepce oboru vzdělání se tak odlišuje od „jednooborových“ odborných lyceí (technického, ekonomického, přírodovědného). Naše škola se zaměří na přírodovědnou a technickou specializaci. Pro žáky 1. ročníků je připravován adaptační kurz. Součástí výuky tělesné výchovy je v 1. ročníku týdenní lyžařský kurz a ve 3. ročníku týdenní sportovně turistický kurz. Ve druhém ročníku se žáci zúčastní kurzu primární prevence. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Škola pravidelně pořádá jazykové poznávací zájezdy do Anglie, Německa a Beneluxu.

Přírodovědná specializace bude připravovat zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Absolvent během studia získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro terciární vzdělávání. Nebude-li pokračovat ve studiu, najde vzhledem k širokému vzdělanostnímu základu a jeho prohloubení v přírodovědných předmětech uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení. Úzké propojení prohlubujícího přírodovědného studia se společenskovědními, rukodělnými a uměleckými předměty společného základu oboru mu navíc umožní získat širší přehled o problémech a otázkách překračujících rámec rozdělení na humanitní a přírodní vědy, stejně jako o mezioborových vztazích v současném komplexním a globalizovaném světě. Tento široký vzdělanostní základ mu umožní snadnější adaptaci a orientaci v dynamicky se proměňující společnosti a světě práce. Poskytne dobré výchozí podmínky pro případné další vzdělávání v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech a modulech. Učební plán přírodovědné specializace najdete zde.

Technická specializace bude připravovat pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií. Absolvent získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Uplatní se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství. Učební plán technické specializace najdete zde.

Výuku zajistí aprobovaní učitelé, kteří zajišťují výuku i v oborech gymnázia, a také odborníci z praxe.

Stravování.
Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně Gymnázia Jevíčko při domově mládeže. Cena oběda je 27,00 Kč, za celodenní stravování zaplatí žáci ubytovaní na domově mládeže 71,- Kč (v ceně je snídaně, oběd, svačina a večeře).

Informace o ubytování.
Žáci jsou ubytováni na domově mládeže na trojlůžkových pokojích. Cena za ubytování je 1000,-Kč za měsíc respektive 1200,-Kč na zrekonstruovaných pokojích. Na domově mládeže jsou k dispozici klubovny, knihovna, sauna, posilovna, hřiště a výpočetní technika s přístupem na internet.

Volný čas žáků
Ve volném čase mají žáci možnost pracovat s výpočetní technikou jak ve škole, tak na domově mládeže, včetně přístupu na internet. Ve škole mohou navštěvovat také multimediální učebnu “ Gillette Center for English“. Ke sportovnímu vyžití slouží tělocvična, školní hřiště, na domově mládeže posilovna. Pro studenty 2. ročníku jsou organizovány taneční kurzy. Ve škole vedou vyučující hudební výchovy hudební skupinu a pěvecký sbor, vyučující tělesné výchovy kroužky florbalu, basketbalu a volejbalu. Pro zájemce se tradičně otvírá kroužek španělštiny. Pravidelně se konají zájezdy do divadla. Škola je vybavena klubovnou pro relaxaci a školní knihovnou.