Projektové dny z fyziky se Základní školou v Jaroměřicích

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Školní novinky

Ve dnech 4. května a 16. června jsme uspořádali pro žáky Základní školy v Jaroměřicích projektové dny tematicky zaměřené na fyziku. Projektové dny připravili učitelé Gymnázia Jevíčko společně s učiteli Základní školy z Jaroměřic. Připravili jsme 5 stanovišť, na kterých si mohli žáci ověřit svoje znalosti z fyziky a vyzkoušet zajímavé pokusy. Na projektovém dni 4. května si žáci si vyzkoušeli experimenty se zobrazováním pomocí čoček. Kombinací čoček si sestavili dalekohled a mikroskop. Při pozorování těles přes prázdnou skleněnou nádobu a nádobu naplněnou vodou správně vyvodili závěr, že nádoba naplněná vodou se chová jako spojná čočka. Žáci ZŠ Jaroměřice se experimentálně za pomoci názorně demonstrační metody seznámili s odrazem a lomem světla. Pochopili uvedené jevy, zreprodukovali pokus s úplným odrazem světla v proudu vody a správně zodpověděli otázky a vyřešili úkoly z pracovního listu. Žáci Základní školy Jaroměřice s pomocí sady luxmetru od Vernieru zkoumali, zda se chová žárovka zapojená na střídavé a stejnosměrné napětí stejně. Žáci si zkusili rozpoznat pravost bankovek pomocí UV světla. Ze všech pokusů většina žáků byla schopna vyvodit důsledky pro běžný život. Na dalším stanovišti si žáci si vyzkoušeli experimenty se skládáním barev. Většinou byli překvapeni výsledkem aditivního skládání barev, znali jen subtraktivní. Pomocí mikroskopu zkoumali rozdíl vzniku obrazu na displeji mobilního telefonu a obrázku vytištěného na barevné tiskárně. Práce s mikroskopem žáky zaujala. Žáci si vyzkoušeli mikroskopické přístroje od firmy Levenhuk. V připravených pokusech mohli sledovat Brownův pohyb a difuzi v kapalině. Žáci si uvědomili, že oba fenomény spolu souvisejí. Téma projektového dne konaného 16. června byl tlak. Žáci měřili tlak vody v závislosti na hloubce. Výsledky měření zanesli do tabulky. Měřením si ověřili vztah pro výpočet hydrostatického tlaku. Žáci ZŠ Jaroměřice se seznámili s tvorbou podtlaku pomocí vývěvy a kuchyňské vakuové nádoby na uchovávání potravin. Pozorovali chování nafouknutého balónku o atmosférickém tlaku a cukrářského indiánku v soustavě v prostředí se snižujícím se tlakem. Pomocí měřící sady Vernier zaznamenávali graf, který následně překreslili a popisovali. Poté se žáci zaměřili na var vody a na faktory, které ovlivňují teplotu varu vody. Žáci se za pomoci běžných předmětů z domácnosti seznámili s tím, co je tlak a na čem závisí. Za pomocí autíček z lega si vyzkoušeli, proč mají terénní vozidla pásy nebo široké pneumatiky. Žáci samostatně prováděli pokus a pozorovali, jak atmosférický tlak dokáže rozmačkat plechovku. S pomocí otázek v pracovním listu společně zdůvodňovali, proč k tomuto jevu došlo, a odpovědi si poznamenali. Nakonec si vyzkoušeli variantu pokusu, při které díky silnějším stěnám voda vyplnila obsah plechovky dříve, než mohlo k implozi dojít. Žáci si na pokusech ověřili platnost fyzikálních zákonů a jejich využití v praxi.