Informace o povinnostech uchazeče – testování uchazečů o střední vzdělávání

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Aktuality Lyceum, Školní novinky

Na základě opatření MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 a mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je stanovena povinnost testování uchazečů o vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku (týká se uchazečů o obor Gymnázium všeobecné).

 

Uchazeči mají povinnost před zahájením přijímací zkoušky na naší škole předložit doklad o provedeném negativním testování. Testování provádí základní škola, ve které je uchazeč žákem, tato základní škola vydává i doklad o výsledku testu. Doklad o provedeném testování lze nahradit i dokladem o prodělané nemoci COVID-19, o provedeném očkování či jiném testování – viz níže. Pokud uchazeč tento doklad nepředloží, nebude mu účast na přijímací zkoušce umožněna.
Přijímací zkoušku na naší škole může konat pouze uchazeč, který:
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Doklad o testování může uchazeč nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.