Projektový den Elektřina

Tereza PernicováAktuality Gymnázium, Projekty a soutěže

V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání, uspřádali učitelé Základní školy Jevíčko a Gymnázia Jevíčko 18.3.2022. 2. projektový den na téma Elektřina. Žáci pracovali ve skupinách. Učitelé pro ně připravili 5 stanovišť. Žáci pozorovali elektrické výboje v plynu o různém tlaku s různou plynnou náplní. Výsledky pozorování zaznamenávali do pracovních listů. Žáci se aktivně zapojili do pokusu s rozsvěcením zářivky a vlivem magnetického pole na výboj. Na dalším stanovišti na vlastní oči viděli funkci elektromagnetu. Po předvedení pokusu museli po paměti pokus zaznamenat do pracovního listu. Z experimentu byli mnozí schopni sami vyvodit závěry. Žáci se také seznámili s transformátorem, sestavili si jej a vyzkoušeli jeho funkci. Několika měřeními ověřili platnost vztahu pro transformační poměr. Žáci byli aktivní, kladli doplňující otázky. Lépe se zapojovali žáci, kteří již před tím navštívili stanoviště s elektromagnetem. Žáci si sestavili zapojení podle schématu a sledovali změny proudu. Tyto změny zaznamenali do pracovních listů. Nakonec si zkoušeli různé variace zapojení. Žáci se seznámili s přírodními zdroji elektrického napětí (jablko, pomeranč, brambora) a porovnali hodnoty napětí v závislosti na druhu elektrolytu a elektrod. Žáci byli velmi aktivní a mnohé tento experiment velice překvapil. Projektový den ukázal žákům využití fyziky  v praxi a běžném životě.