Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny od 08:00 do 15:00.

Přijatí uchazeči budou mít možnost odevzdat zápisové lístky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může do 3 pracovních dní ode dne jeho doručení zákonný zástupce žáka podat odvolání k OŠ KÚ v Pardubicích prostřednictvím ředitele Gymnázia v Jevíčku.

 

Přidáno