Volby do školské rady

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Pokyn k organizaci voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) skončí v prosinci tohoto roku funkční období členů Školské rady Gymnázia v Jevíčku za zřizovatele, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Na období 2018-2020 je nutno zvolit novou školskou radu. Z rozhodnutí Rady Pardubického kraje je školská rada tříčlenná, přičemž jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy, jednoho člena jmenuje zřizovatel školy a jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období členů školské rady je tříleté. Přípravu voleb zajišťuje ředitel, který jmenuje tříčlennou volební komisi a určuje termín voleb.
 
Volební komise
Předsedou volební komise jmenuji Mgr. Jiřího Linharta, členy Mgr. Hanu Korbelovou a PhDr. Zdeňku Valčíkovou

Termíny voleb
Středa 15. 11. 2017 volba člena za pedagogické pracovníky školy (sborovna 09:45 – 10:00, volí pedagogičtí pracovníci školy)
Čtvrtek 16. 11. 2017 volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (aula 9:40 – 10:00 hod, volí zletilí žáci školy)
Čtvrtek 16. 11. 2017 volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (třídy, 16:30 – 17:00 hod, volí zákonní zástupci nezletilých žáků)

Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb. V případě Gymnázia Jevíčko se tak stalo prostřednictvím sdělení na nástěnce školy a na internetových stránkách školy 20. 10. 2017, navrhovat kandidáty pro volby do školské rady lze tedy do 3. 11. 2017 do 12:00 hod. Návrhy lze zaslat písemně na adresu školy nebo je osobně předat v kanceláři školy. Volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 7 dní před termínem voleb. Podmínkou pro zařazení kandidáta je jeho písemný souhlas.

Volba členů školské rady

 1. Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.
 2. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokážou svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 3. Volbu kandidáta uvedeného na hlasovacím lístku provedou oprávnění voliči a pedagogičtí pracovníci zaškrtnutím políčka vedle jména kandidáta.
 4. Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku do příslušné volební urny.
 5. Hlasovací lístek, který je prázdný nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 6. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 7. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 8. Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
 9. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, vyhlásí předseda komise druhé kolo, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto pokynu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.
 10. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.
 11. Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole do 7 dnů od konání voleb.

 
VJevíčku 20. 10. 2017
 
Mgr. Jiří Janeček, v. r.
ředitel gymnázia

Přidáno