První maturitní zkoušky Kombinovaného lycea na Gymnáziu v Jevíčku

Maturitní zkoušky 4. ročníku oboru Kombinované lyceum byly zahájeny dne 22. 5. 2019 obhajobami maturitních prací před maturitní komisí a veřejností. Žáci si připravili prezentace svých prací, zodpověděli všechny položené otázky a nervózně čekali na výsledky. Všichni svoje maturitní práce obhájili a o dva dny později úspěšně absolvovali i ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a ústní zkoušky profilové části.

>Unikátní obor Kombinované lyceum otevřelo Gymnázium Jevíčko poprvé před čtyřmi roky ve školním roce 2015/2016 na popud učitele RNDr. Lukáše Müllera, Ph. D. Veřejnost ani žáci samotní přesně nevěděli, jak bude jejich výuka vypadat, byli pouze seznámeni s tím, že Kombinované lyceum v sobě spojuje prvky běžné výuky s prvky waldorfské pedagogiky. „Cílem waldorfské pedagogiky je vychovávat harmonického člověka, rozvíjet ho jak po stránce vědomostní, tak i po stránce pocitové a volní,“ uvedla ředitelka Gymnázia Jevíčko Mgr. Lucie Škvařilová.

K naplnění tohoto cíle se v daném oboru využívají rozličné nástroje – epochové vyučování, slavnosti, umělecká tvorba či zeměměřičský kurz a přírodovědné praktikum. „Epochy představují intenzivní formu výuky, kdy se žáci věnují danému předmětu po dobu alespoň dvou týdnů v každodenních dopoledních blocích. Výuka formou epoch je velmi efektivní, žáci si učivo lépe pamatují a snadněji jej aplikují v praxi,“ poznamenala ředitelka gymnázia.

Během svého studia se žáci musí doslova poprat s rozličnými materiály, které se pokoušejí opracovat do kýženého tvaru v hodinách umělecké tvorby. Poprvé jdou i s kůží na trh ve druhém ročníku, kdy v rámci umělecké tvorby nacvičují divadelní představení a poté jej prezentují spolužákům i široké veřejnosti. Získávají tak nezbytné zkušenosti, které později u maturitní zkoušky uplatní při obhajobě své maturitní práce.

Třetí ze složek harmonického člověka – vůli – trénují především během ročních slavností a zeměměřičského kurzu. „Slavnosti jsou zaměřeny na rozvoj sociálního a ekologického cítění u žáků, podporuje se jejich dobrovolnická činnost, charita i vztah k přírodě a její ochrana (úklid přírody, příprava čajových směsí apod.),“ dodala Lucie Škvařilová. Týdenní terénní práce během zeměměřičského kurzu představuje pro řadu žáků překonání sebe sama – dokázat vytvořit v daném časovém limitu přesnou mapu určitého území je pro některé žáky skutečně perným tréninkem vůle.

Nedílnou součástí studia je oborová praxe, jíž se žáci účastní ve třetím ročníku. Je na nich, kterého zaměstnavatele si vyberou a jakým směrem se vydají dle svého zaměření. „Obor Kombinované lyceum má dvě zaměření – technické a přírodovědné. V technickém zaměření se žáci setkávají s deskriptivní geometrií, stavebním vzděláváním a technickým kreslením, rozšiřují si poznatky z fyziky a matematiky. Přírodovědné zaměření nabízí žákům v jednotlivých modulech prohlubování poznatků z přírodovědných předmětů,“ připomenula ředitelka gymnázia.

Vyvrcholením celého středoškolského studia je maturitní zkouška. Po všech uvedených prožitcích a se získanými vědomostmi a dovednostmi k ní přistupují harmoničtí lidé. Jsou rozvinuti po všech stránkách a skvěle připraveni do života. O tom svědčí i jejich úspěch u ústních maturitních zkoušek. Během nich navštívil školu také radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek, který byl s výkony žáků během maturitní zkoušky spokojen.

„Na Gymnáziu v Jevíčku je obor Kombinované lyceum stále poměrně nový, postupně se ale daří jej dostávat do povědomí široké veřejnosti i waldorfských základních škol. K rozšíření představy o oboru Kombinované lyceum na Gymnáziu v Jevíčku nemalou měrou jistě přispěje i letošní úspěch žáků u maturitních zkoušek,“ podotkla na závěr ředitelka gymnázia. Teď už nezbývá než popřát mnoho úspěchů čerstvým absolventům Kombinovaného lycea v Jevíčku i škole samotné.

Přidáno