Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016 zcela nový maturitní obor Kombinované lyceum. Škola tak dovrší složitou proměnu v inovativním přístupu k výuce – vyučovat se bude v tzv. epochách (waldorfská výuka), zařazeny budou i daltonské bloky a vlastní experimenty žáků s výstupy do reálné praxe. Připravovaný obor je unikátní v kraji, ale i v celé ČR.
Studijní program Kombinované lyceum vzniká v Jevíčku více jak rok ve spolupráci tamních pedagogů a odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci. Byla vypracována důmyslná struktura studia s využitím principů waldorfské pedagogiky, daltonského plánu a konstruktivistické výuky. Probírané učivo je uspořádáno do logických celků, které zohledňují duševní vývoj žáků a které umožňují propojení více předmětů. Výuka se skládá z tzv. epochového vyučování, ve kterém se žáci věnují jednomu tématu každý den dvě hodiny po dobu 2-3 týdnů. Tento způsob výuku je velmi efektivní, podporuje smysluplné zapamatování faktů a umožní různé pohledy na probírané téma. Vedle epoch jsou do rozvrhu zařazeny i „klasické“ čtyřicetipětiminutové hodiny, které se věnují předmětům vyžadujícím častější procvičování (jazyky, matematika apod.). Další novinkou jsou i tzv. daltonské bloky, které dávají každý týden prostor pro samostudium a plnění zadaných úkolů. Vlastní výuka je podpořena velkou nabídkou volnočasových aktivit (ochotnické divadlo, sbor) a kroužků (včelařský, robotický, fotografický sportovní).
Nespornou výhodou nového oboru je i vlastní struktura vzdělávání. V prvních dvou letech jsou zařazeny všeobecné předměty a teprve ve třetím ročníku si žáci volí technické (počítače, programování, rýsování apod.) či přírodovědné zaměření (fyzika, chemie, biologie, informační a výpočetní technologie aj.)
Absolventi oboru budou nejen přírodovědně a technicky zdatnými odborníky, ale budou vhodně připraveni pro další studium na vysokých školách technického a přírodovědného směru – strojních, stavebních a přírodovědeckých fakultách, architekturách, uměleckoprůmyslových oborech apod.
Více informací lze získat na webových stránkách http://www.gymjev.cz/studium/informace-o-studiu-2/lyceum/.

 

 

Přidáno